drzwi i oddzielenia przeciwpożarowe

Drzwi pożarowe i przegrody ognioodporne

Budynki rozległe należy dzielić na strefy pożarowe (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Strefa pożarowa jest to wydzielona pożarowo przestrzeń, do której pożar ma sienie przedostać lub, z której pożar ma się nie wydostać w określonym czasie. Strefy pożarowe są od siebie oddzielane elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami terenu.

Elementami oddzielenia przeciwpożarowego są min. Ściany i drzwi przeciwpożarowe. Odporność ogniowa drzwi i ścian pożarowych jest wyrażana w minutach i mówi o czasie przez, w którym pożar ma się nie przedostać z jednej strony elementu na drugą w znormalizowanych warunkach pożarowych, a tym samym zapewnić nierozprzestrzenianie się pożaru na kolejne strefy.

Drzwi przeciwpożarowe wykonywane są w klasach Odporności Ogniowej EI (ze względu na izolacyjność i szczelność), najczęściej spotykane klasy to EI 15, EI 30, EI 60 i EI120.

Firma ABM ALARM świadczy usługi w zakresie doboru,

Pożar może się przenosić do sąsiednich stref także poprzez otwory instalacyjne i techniczne (wentylacja, przepusty kablowe, metalowe elementy, które nagrzewając się po jednej stronie mogą oddawać ciepło po drugiej stronie przegrody, a co za tym idzie powodować pożar w kolejnych pomieszczeniach. Takie przepusty również wymagają zabezpieczenia i uszczelnienia, nasza firma wykonuje takowe uszczelnienia, szczegóły znajdują się tutaj