Hydranty i gaśnice

Obowiązek stosowania hydrantów w budynkach wynika z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów rozdział 5 instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

§  18.[Rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych]

1.W budynkach stosuje się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:

1)hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane dalej odpowiednio „hydrantem 25” i „hydrantem 33”;

2)hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwany dalej „hydrantem 52”;

3)zawór hydrantowy, zwany dalej „zaworem 52”, bez wyposażenia w wąż pożarniczy.

2.Hydranty wewnętrzne muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń.

3.Zawory 52 muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń.

4.Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę.

§  19.[Stosowanie hydrantów]

1.Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

1)na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV;

2)na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:

a)w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V,

b)w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:

–o powierzchni przekraczającej 200 m2w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1 000 m2,

–o powierzchni przekraczającej 1 000 m2w budynku niskim.

2.Hydranty 33 muszą być stosowane w garażu:

1)jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;

2)wielokondygnacyjnym.

3.Hydranty 52 muszą być stosowane:

1)w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2i powierzchni przekraczającej 200 m2;

2)w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m2i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1 000 MJ/m2;

3)przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m2i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim.

Stosowanie gaśnic jest usankcjonowanie w rozdziale 6:

§  32.[Wyposażenie obiektów w gaśnice]

1.Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic.

2.Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

1)A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;

2)B – cieczy i materiałów stałych topiących się;

3)C – gazów;

4)D – metali;

5)F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

3.Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

1)na każde 100 m2powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

a)zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,

b)produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

c)zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;

2)na każde 300 m2powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

 

Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej niż 1 raz w roku. (§ 3 ust. 3 w/w rozporządzenia)