Systemy oddymiania

Systemy oddymiania służą do usuwania gazów pożarowych (dymu) z budynków i obiektów budowlanych).

Dym jest to mieszanina lotnych produktów spalania (gazy, pary i drobne ciała stałe-pył). Ogranicza widoczność podczas pożaru, obniża stężenie tlenu, może zawierać szkodliwe substancję jak tlenek węgla lub produkty spalania tworzyw sztucznych.

Zdecydowana większość osób ponoszących śmierć w wyniku pożaru ginie w wyniku przebywania w strefie zadymionej, często nie mając nawet kontaktu z płomieniami.

Zasadniczo rozróżniamy dwa rodzaje systemów oddymiania:

-systemy grawitacyjne – dym wydostaje się w związku z ruchami grawitacyjnymi lotnych produktów spalania, (konwekcja), do prawidłowego działania stosuje się klapę dymową w górnej części budynku, i otwór napowieterzający (dostarczający powietrze z zewnątrz) w dolnej części.

-systemy z obiegiem wymuszonym – usuwanie dymu odbywa się za pomocą wentylatorów, które mogę dostarczać świeże powietrze wypierające dym lub wyciągać dym, a powstałe podciśnienie powoduje zassanie  świeżego powietrza z zewnątrz.

Dym może się przemieszczać po obiekcie nawet w rejony oddalone od miejsca powstania pożaru, dlatego istotne jest aby za pomocą środków technicznych i organizacyjnych wydzielić pożarowo (w tym dymowo) strefy w obiekcie. Oddzielenie przed przedostawaniem się dymu to przede wszystkim oddzielenia budowlane, oraz automatyczne zamknięcie kanałów wentylacyjnych na granicy stref, a także wyłączenie mechanicznej wentylacji/klimatyzacji.